Categories of Hatha Yoga Poses

Categories of Hatha Yoga Poses (哈達瑜伽式子的類別)

 

1) Standing Poses (站立式子)

  • Triangle Pose (Sanskrit : Trikonasana) (中:三角式)

  • Warrior 1 (Sanskrit: Virabhadrasana 1) (中:戰士式一)

  • Warrior 2 (Sanskrit: Virabhadrasana 2) (中:戰士式二)

  • Wide Leg Open Angle (Sanskrit: Prasarita Padottanasana) (中:大字站立式)

 

2)Balancing Poses (平衡式子)

  • Warrior 3 (Sanskrit : Virabhadrasana 3) (中:戰士式三)

  • Half Moon Pose (Sanskrit : Ardha Chandrasana) (中:半月側式)

  • Tree Pose (Sanskrit: Vrkdasana) (中:樹式)

  • 1-Leg Big Toe Balance (Sanskrit : Utthita Hasta Padangusthasana) (中:大母脚趾單腳平衡式)

  • Dancer Pose (Sanskrit:Natarajasana) (中:舞王式)

 

3) Seated Poses (坐立地式子)

  • Seated Forward Fold (Sanskrit: Pashchimottanasana) (中:坐地前彎)

Janu Sirsasana 

Krounchasana

 

Seated Hip Opener Poses 

Seated Cradle Pose 

 

Double Leg Pigeon Pose

Single Leg Pigeon Pose

1-Leg Behind Head Pose 

2-Leg Behind Head Pose

4) Backbend Poses 

Cobra Pose 

Camel Pose 

Wheel Pose 
 

5) Spinal Twist Pose 

Ardha Matsyendranath 

 

6) Arm Balance Pose 

Bakasana 

Galavasana 

Koundyasana

Vasisthasana 

 

7) Inversion Pose 

Handstand (Adho Mukha Vrksasana)

Tripod

Locust 

Shoulderstand (Salamba Sarvangasana)

Headstand (Shirshasanq)